Telefon:+36 70 361 3684 iroda@kapcsolatkihivasalapitvany.hu

„LENDÜLET” miskolci, eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok együttműködésének megvalósítása

A kedvezményezett neve: Kapcsolat – Kihívás Alapítvány

A projekt címe: „LENDÜLET” miskolci, eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok együttműködésének megvalósítása

 A szerződött támogatás összege: 48.219.633.-Ft.

 A támogatás mértéke %-ban: 100 %

 A projekt tényleges befejezési dátuma: 2022.04.30

 A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.4-16-2017-00028

Az EFOP-1.3.4-16 „Közös értékeink – sokszínű társadalom” c. felhívás keretében

Megvalósítani kívánt cél, a projekt tartalmi bemutatása:

Tervezett programunk a hátrányos helyzetű miskolci családokból kikerülő fiatalok segítő programja, a társadalmi egyenlőség javítására, a közös értékek feltárására. A tervezett projekt átfogó célja a nemzetiségi, etnikai identitás megőrzése, a kultúrák közötti párbeszéd erősítése és az eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok együttműködése érdekében programok, események, kulturális termékek előállításának támogatása:

 • elsősorban a roma és más nemzetiségi csoportok/közösségek hagyományainak, ünnepeinek, szokásainak, kulturális értékeinek megismertetése, összegyűjtése és bemutatása, ezt segítő programok és helyszínek kialakítása;
 • a nemzetiségek, kisebbségi csoportok és a többségi társadalom közötti párbeszédet támogató programok;
 • az eltérő kultúrák meg- és elismerését támogató tevékenységek

Az elsődleges, átfogó cél megvalósításához szükséges egy komplex esélyteremtő, a krízishelyzetekbe kerülés esélyét csökkentő program-elem, mely elsősorban a családok építőköveit jelentő nők aktivitására támaszkodva, a munkanélküliség, az aluliskolázottság reprodukálásának megelőzésére, a családi dinamika megváltoztatására, a jövő-, és értékorientáltság átadására fókuszál.

A tervezett projekt tevékenységeit az elérendő célok alapján az alábbiakban határoztuk meg:

1. Szükségletfelmérés, helyzetelemzés, és szakmai terv, projektterv elkészítése, pályázat benyújtása.

2. Szerződéskötés.

3. Szükségletfelmérés aktualizálása

4. A menedzsment, és a megvalósítók kiválasztása, megbízása, alkalmazásukkal kapcsolatos jogi, pénzügyi teendők ellátása.
5. A nyilvánosság biztosítása, nyitó rendezvény megszervezése és lebonyolítása (külső szervezet bevonásával), rendszeres tájékoztatás a projekt célcsoportjai, illetve egyéb közreműködői részére.
6. Menedzsment és megvalósítók, együttműködő partnerek módszertani felkészítése, és folyamatos továbbképzései.
7. Együttműködések perfektuálása az együttműködő partnerekkel, az alábbiak szerint:
– Közreműködés a szükségletfelmérés aktualizálásában;
– Részvétel szakmai-módszertani felkészítésben;
– Részvétel a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok kialakításában, és használatában.
– Részvétel a visszacsatolás rendszerének kidolgozásában, és működtetésében.
8. Az interaktív honlap elkészítése.
9. Szükséges eszközök beszerzése.
10. Komplex családtámogató szolgáltatás nyújtása a tervezett módszertannak megfelelően:
– A szolgáltatások népszerűsítése, toborzási tevékenység
– Kapcsolatfelvétel a célcsoporttal, tájékoztatás, adatfelvétel, programba vonás
– Felmérés, szolgáltatási szerződés megkötése,
– Egyéni ventillációs beszélgetések lebonyolítása, a problémák feltárására
– Egyéni terv készítése,
– Csoportos foglalkozások, tanácsadások, tematikus előadások, klubfoglalkozások
– Potenciális segítő szervezetekkel történő kapcsolatfelvétel, együttműködés, kapcsolattartás;
– Iskolával való viszonyrendszer újrastrukturálása;
– Munkához való viszony optimalizálása, felkészítés a munkavállalásra;
– Családi nap c. rendezvény lebonyolítása (a programba vonás után – az aktuális helyzet felmérésére, illetve a projektzárást megelőzően – az eredmények bemutatására
– A munka világa címmel workshopok megrendezése, a célcsoport munkához való viszonyának javítására
– A célcsoport önszerveződéseinek támogatása, asszisztálása, inkubálása
– Rendezvények szervezés, lebonyolítása.
– Roma kulturális értékek megőrzéséhez, megértéséhez, átadásához szükséges kompetenciák fejlesztése:
a) Újszerű ismeretátadási módszerek kifejlesztése, alkalmazása és azok elérhetővé tétele,
b) A fiatal hátrányos helyzetű, roma emberek digitális társadalmi integrációjának elősegítése,
c) A hagyományok megőrzése, átadása fiatalabb korosztályoknak, bemutatása a többségi társadalomnak. (12 db rendezvény)
d) Roma kultúrához kapcsolódó tehetségkutatás, tehetséggondozás.
– Olyan kulturális események, programok, fórumok, kulturális és egyéb előadások, kiállítások, események szervezése, lebonyolítása, amelyek közelebb hozzák a roma kultúrát a fiatalok, a többségi társadalom tagjai számára. Roma és nemzetiségi hagyományok megőrzése és
átadása a fiatalabb korosztályoknak, nemzetiségek kulturális örökségének és múltjának megismertetése és elmélyítése (zene, képzőművészet, népművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, stb. területén).(összesen 81 db rendezvény)
– Olyan nem formális, informális workshopok, műhelymunkák, romológiai ismertető képzések kidolgozása és megvalósítása, amelyek az érdeklődőkkel megismertetik a roma kultúrát, történelmet, értékeket, valamint az érzékenyítő tanfolyamok révén változtatnak a romákkal foglalkozó szakemberek és a többségi társadalom szemléletén, hozzáállásán is (18 db)
– Roma Holokauszt bemutatása, emlékezés fenntartása. (3 db rendezvény)
– Utókövetés.
11. A projekt belső monitorozása, visszacsatolás, projekt értékelések elvégzése;
12. A rendszeres havi team-értekezletek, esetmegbeszélések megszervezése, lebonyolítása.
13. Eredmények összegzése.
14. Záró rendezvény megszervezése és lebonyolítása, külső szervezet igénybevételével.
15. Projektzárás.

„Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkóztatása Szendrőlád
községben”

A kedvezményezett neve: Kapcsolat – Kihívás Alapítvány (konzorciumi partner)

A projekt címe: „Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkóztatása Szendrőlád községben”

A projekt szerződött teljes összege: 196.155.862. -Ft

A szerződött támogatás összege: 34.493.100.-Ft.

A támogatás mértéke %-ban: 100 %

 A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.11.29

 A projekt azonosító száma: EFOP-1.6.2-16-2017-00074

AZ EFOP-1.6.2-16-2017-00074 felhívás keretében

Megvalósítani kívánt cél, a projekt tartalmi bemutatása:

A szendrőládi Petőfi Sándor úti családok integrációs esélyeinek, valamint a háztartások bevételteremtő képességének növelése, a szegregált lakókörnyezetből és társadalmi státuszból való kilépés mielőbbi lehetőségének elősegítése. Kiemelt részcél a képessé tehetők képzettségi szintjének növelése, az arra alkalmas emberek foglalkoztathatóságának megteremtése, a fiatal generáció iskolai integrációjának és szocializációs nehézségeinek oldása.

A projekt részcélja a közösségi részvétel feltételeinek és igényének kialakítása helyi szinten, a kulcskompetenciák fejlesztése, a környezeti károk és a higiéniai problémák megoldása. A célok megvalósítását követően az itt élő 44 család legalább felének bevételteremtő képessége nő, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a munkaerőpiacon történő elhelyezkedés esélyei növekednek. A fiatal generáció közösségi részvételre, integrációra való készség szintű
alkalmassága jelentősen javul, társadalmi mobilitási esélyei növekednek.

Telepprogramunkkal Szendrőládon, olyan mélyszegénységben élő családok részére kívánunk kitörési lehetőséget nyújtani, akik felzárkózását a lakhatási körülményeik akadályozzák legnagyobb mértékben. Az itt élő emberek munkaerő-piaci aktivitásához, a munkaerő-piacra való visszatérésükhöz, a gyermekek iskolai sikerességéhez, iskolai eredményeik javulásához és a település lakosságának összefogásához kívánunk rendszeres jelenlétünkkel, szociális, oktatási, egészségügyi és szabadidős programjainkkal hozzájárulni.

Mindezt úgy, hogy az itt élő emberek lakhatási körülményei, életkörülményei pozitívan változzanak. Fejlesztő munkánk alapja a célterületen zajló folyamatos szakmai jelenlét (jelenléten alapuló szociális munka) lesz.

A céljaink elérését szolgáló főbb beavatkozási területeink a következők lesznek:
– a helyi viszonyok áttekintése;
– diagnózis alapú komplex egyéni és közösségi fejlesztés beavatkozási tervének elkészítése;
– bevonás;
– jelenléten alapuló szociális munka;
– felnőttképzés;
– foglalkoztatás;
– munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése, munkagyakorlat szerzés támogatása;
–  a helyi humán szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, koordinációjuk javítása;
– szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, és egészségügyi szolgáltatások nyújtása;
– szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása;
– a hátrányos megkülönböztetés csökkentésére érzékenyítő tevékenységek;
– ezekről a tevékenységekről a célcsoport részéről történő visszacsatolás.

„HID-MÁTRIX” Családokra építő atipikus foglalkoztatás 

TÁMOP-2.4.3/A09/1-2009-0010 program keretében

Megvalósítani kívánt cél:

Cél:
A munkaerő-piacon hátrányos helyzetű álláskereső vagy inaktív személyek foglalkoztathatóságának és nem hagyományos módon való foglalkoztatásának az elősegítése. A több álláskereső taggal rendelkező vagy többgenerációs munkanélküliséggel küzdő családok tagjainak speciális élethelyzetükhöz és igényeikhez igazodó munkára való felkészítése és foglalkoztatása.

Időtartam:

2010. május 1 – 2011. október 31.

Megvalósítás helyszíne:
Miskolc és térsége

Célcsoport:

Miskolc vonzáskörzetében 40 fő (15- 20 családból, egy-egy családból több tag) hátrányos helyzetű álláskereső.

Szolgáltatások, tevékenységek:

 • Atipikus foglalkoztatás
  A programba vontak közül legalább 21 fő legalább 6 hónapos időtartamban való támogatott atipikus foglalkoztatás ún. „osztott” munkakörben, részmunkaidőben a szezonális és alkalmi munkák rendszerbe szervezésével, 1,5 hónapos továbbfoglalkoztatás.
 • Betanító képzés 40 fő, 3 hónapos időtartamban, 4 modul rendszerében betanító képzése.
 • Modulok: Könnyűipari gépi és kézi betanító képzés ; Mezőgazdasági kézi betanító képzés ; Szociális házi gondozó- felügyelő ; Csoportos kompetencia és személyiség- fejlesztés
 • Mentorálás: A programba vontak mentori támogatása a célkitűzések végrehajtása érdekében, képzésben, állásban tartás.
 • Tanácsadás
 • Egészségügyi,
 • Jogi,
 • Munkaerő-piaci tanácsadás

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése” Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Foglalkoztatási Hivatala. 

TÁMOP 1.3.1 program keretében

A program – kísérleti szolgáltatásvásárlás – célja

A szolgáltatásvásárlást megelőzte egy kísérleti akkreditációs eljárás, amelynek eredményeként kiválasztásra kerültek azok a pályázó szervezetek, amelyek akkreditációt szereztek. A szolgáltatásvásárlási pályázaton már csak az akkreditációt szerzett szervezetek vehetnek részt, amelyek közül kerülnek kiválasztásra a szolgáltatásnyújtók.

A kísérleti szolgáltatásvásárlás céljai:
• az akkreditációs folyamat eredményének (minőségbiztosítás, fejlesztés, pontrendszer stb.) tesztelése,
• a projektben kiválasztott és az alábbiakban leírt szolgáltatásvásárlási módszer tesztelése,
• mindkét fenti folyamattal kapcsolatban a hibák, hiányosságok, problémák azonosítása,
• a munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásában érintett szervezetek is részt vehessenek a tényleges folyamatok kialakításában.
• a megvalósítás során tehát a szolgáltatások támogatási rendszerét szolgáló eljárási rend megújításának és az akkreditációs rendszerrel való összhangjának előkészítése történik meg.

Alapítványunk 20 db motivációs csoportfoglalkozás megszervezésére és lebonyolítására kapott megbízást.

Motivációs csoportos foglalkozás

Kirendeltség

Igények / Csoport

Tiszaújváros

1

Szerencs

2

Szikszó

2

Edelény

1

Mezőcsát

1

Miskolc

5

Putnok

1

Tokaj

2

Mezőkövesd

2

Sátoraljaújhely

1

Encs

2

Összesen

20

A megvalósítás formája, kísérleti projekt keretében, pályázat útján elnyerhető, a szolgáltatás költségeinek teljes összegét elérő vállalkozási szerződés.